§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego www.devani.pl jest firma Devani Dominika Kuchciak, ul. Kwietniowa 27, Łódź 93-361, NIP: 7292728001, REGON: 381595707

§2 KONTO

 1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.
 3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, otrzymywania powiadomień dotyczących statusu zamówienia, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

§3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:a) założenie konta z loginem i hasłemb) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta.W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 5. Sklep www.devani.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień jeżeli klient nie skontaktuje się ze sklepem w celu połączenia zamówień złożonych na www.devani.pl

§4 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

§5 TERMIN PŁATNOŚCI:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.
 3. W przypadku promocji i wyprzedaży klient jest zobowiązany dokonać płatności w czasie 12h od zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego czasu umowa (zamówienie) zostaje anulowana z winy klienta. Procedura ma na celu zapobiegać blokowania towaru w trakcie wzmożonego ruchu na stronie.

§6 WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. Wysyłka następuje w ciągu 1-7 dni licząc dni robocze.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą płatniczą w/w dni robocze nalicza się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy.

§7 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika firmy kurierskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.
 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-5 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską).

§8 REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą na adres reklamacji lub odesłać na adres Devani Dominika Kuchciak, ul. Kwietniowa 27, Łódź 93-361. Zalecamy wysyłkę listem poleconym (rejestrowanym). Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pomocą paczkomatów.
 2. Zwracany produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania (zapach proszku, zapach użytkowania, zapach perfum, odbarwienia w okolicach pach). Za produkt ze śladami użytkowania Sprzedawca ma prawo domagać się odszkodowania w związku ze zmniejszeniem wartości rzeczy.
 3. Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Devani Dominika Kuchciak, ul. Kwietniowa 27, Łódź 93-361 wraz z paragonem/dowodem wpłaty, wszystkimi metkami i dołączonym wypełnionym formularzem zwrotu.
 4. Zwroty wysyłane na inny adres niż Devani Dominika Kuchciak, ul. Kwietniowa 27, Łódź 93-361 nie będą odbierane. Nie ponosimy odpowiedzialności za ww. paczki zwrotne.
 5. W przypadku zwrotu, wymiany i negatywnie rozpatrzonej reklamacji koszty wysyłki ponosi Klient.
 6. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji koszty wysyłek ponosi Sprzedawca.
 7. Uwaga. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon/potwierdzenie wpłaty.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny/zwrotu oraz paragon/dowód wpłaty. Przesłanie błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.
 10. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

§9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres devani.butik@gmail.com pocztą polską na adres Devani Dominika Kuchciak, ul. Kwietniowa 27, Łódź 93-361. (wyjątkiem jest bielizna oraz towar przeceniony [objęty promocją KODEM rabatowym], który nie podlega zwrotowi).
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, a także koszty wykonania usługi do chwili odstąpienia od umowy.
 5. Zwracany produkt należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Devani Dominika Kuchciak, ul. Kwietniowa 27, Łódź 93-361 wraz z paragonem/dowodem wpłaty, wszystkimi metkami i dołączonym wypełnionym formularzem zwrotu.
 6. Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania (np. zapach proszku, zapach użytkowania, zapach perfum, odbarwienia w okolicach pach). Za produkt ze śladami użytkowania Sprzedawca ma prawo domagać się odszkodowania w związku ze zmniejszeniem wartości rzeczy.

§10 Postanowienia uzupełniające

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 6. Zawartość strony nie oznacza oferty w rozumieniu prawa cywilnego
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi,
  • korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
  • następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,
  • szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu

OBJAŚNIENIE:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.

KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

SPRZEDAWCA– Dominika Kuchciak, ul. Kwietniowa 27, Łódź 93-361, NIP: 7292728001 , REGON: 381595707

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę ​​witrynę, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Brak produktów w koszyku.